Náš program

kvalitná a moderná infraštruktúra mesta a okolia pre všetkých

 • Rozsiahla rekonštrukcia ciest a chodníkov v celom meste
 • Budovanie nových parkovacích miest
 • Parkovací dom v širšom centre mesta
 • Cyklotrasy do okolitých obcí a napojenie na Vážsku cyklomagistrálu
 • Snaha o bezpečné dopravné riešenie križovatky pri Delte – inteligentný semafor / kruhový objazd / nadjazd / podjazd
 • Bezpečnosť na cestách a prechodoch – osvetlené a zvýraznené prechody
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

dôstojná staroba

 • 75% zníženie poplatku za komunálny odpad pre všetkých seniorov
 • komplexná zdravotná starostlivosť – rozšírenie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v mestskom zdravotnom stredisku
 • rekonštrukcia a rozšírenie kapacít zariadenia pre seniorov
 • zvýšenie príspevku mesta za poskytnutie sociálnej služby v jedálni (obedov) pre seniorov
 • taxík pre seniorov

elektronizácia a modernizácia mesta

 • elektronická rezidenčná karta občana mesta – zľavy a benefity pre občanov s trvalým pobytom v meste Nová Dubnica
 • jednoduchšia elektronická komunikácia s mestom
 • možnosť úhrady platobnou kartou vo všetkých mestských inštitúciách a zariadeniach
 • mobilná aplikácia – novodubnický spravodajca
 • možnosť nahlasovať čierne skládky odpadu cez mobilnú aplikáciu
 • cielená výsadba zelene - adaptácia na dopady zmeny klímy na úrovni mesta
 • pravidelné akcie na čistenie lesa a verejných priestranstiev
 • vyššia miera transparentnosti a zverejňovania verejného obstarávania a hospodárenia mesta

kultúra a šport

 • komplexná rekonštrukcia kina Panorex
 • obnova Areálu zdravia
 • budovanie nových detských ihrísk
 • vybudovanie nového workoutového ihriska
 • zachovanie a podpora kultúry v meste na doterajšej úrovni
 • Nová Dubnica – športové centrum Považia
 • rozvoj turizmu a cestovného ruchu
 • predĺženie otváracích hodín materského centra

budúcnosť a rozvoj mesta

 • presťahovanie areálu zberného dvora a Tekos-u a využitie týchto mestských pozemkov na výstavbu mestských nájomných bytov a športovísk
 • vybudovanie paralelnej cesty do Dubnice nad Váhom – od kruhového objazdu priemyselná zóna Hliny smer Continental Dubnica nad Váhom
 • budovanie podzemných kontajnerov na komunálny odpad